حضور هنرمند عزیز فرزاد فرزین در کلینیک فصد خون سپهر