حضور هنرمند عزیز حامد برادران در مرکز فصد خون سپهر