حضور هنرمند عزیز حامد برادران در کلینیک فصد خون سپهر